Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, byla Ústeckým krajem, Zastupitelstvem kraje zřízena na základě usnesení č. 045/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017, dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Svou činnost zahájila k datu 1. 7. 2017 a jejím hlavním účelem je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.